top of page

Tax Alert: Novela zákona o dani z príjmov 2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona o dani z príjmov. Hoci pred mesiacom ešte Ministerstvo tvrdilo, že pripravuje nový zákon, teraz je už všetko inak. Navrhovaná novela ešte bude prechádzať legislatívnym procesom, ale predpokladáme, že technické veci, ktoré návrh prináša, sa meniť nebudú.

Na úvod pozitívna správa. Sme v predvolebnom roku, a tak novela zákona o dani z príjmov prináša pre daňovníkov väčšinou pozitívne zmeny. A autori tohto alertu sa domnievajú, že dobrým dňom pre daňovníkov ešte nie je koniec a v legislatívnom procese sa ešte naštartuje súťaž o ďalšie vylepšovanie daní v prospech daňovníkov. Čo teda návrh novely obsahuje?

Zdaňovanie fyzických osôb

 • Oslobodenie nepeňažných benefitov zamestnanca do výšky 500 eur ročne v prípade ak sú hradené z nedaňových nákladov zamestnávateľa;

 • Oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur mesačne. Limituje sa ale daňová uznateľnosť nákladov zamestnávateľa ak vyťaženosť tejto dopravy nedosiahne 70% kapacity;

 • Oslobodenie pri predaji cenných papierov prijatých na obchodovanie na registrovanom trhu cenných papierov sa sprísňuje a bude sa uplatňovať nie len 12 mesiacov po ich nadobudnutí, ale zároveň aj najskôr 12 mesiacov po ich prijatí na regulovaný trh cenných papierov;

 • Upravuje sa (technicky veľmi vágne) lehota na úhradu dane v prípade zahraničných zamestnancov, ktorí sú považovaní za tzv. ekonomických zamestnancov slovenskej spoločnosti;

 • Upravujú sa niektoré technické procesy spojené so mzdovou agendou zamestnancov, napr. nebude potrebné podpisovať každoročne žiadosť o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu;

 • Hranica daňovej povinnosti pre platenie preddavkov fyzickou osobou sa zvyšuje zo sumy dane 2500 eur na sumu 5 000 eur.

Komentár Contax

Určite tieto zmeny vítame aj keď daňových zvýhodnení pre zamestnancov by mohlo byť aj viac. Zrejme však súboj o zamestnancov – voličov prostredníctvom daní ešte zďaleka nekončí a napr. suma oslobodených 500 eur nemusí byť konečná...

Zaujímavosťou je dôvodová správa k oslobodeniu nepeňažných benefitov, podľa ktorej je cieľom oslobodenie odstránenie administratívy napríklad pri zdaniteľných nepeňažných benefitov, ako sú parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie, firemné večierky. Ani my sme doteraz netušili, že teambuildingy predstavujú nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnancov. No a čo sa týka administratívy, žiadna iná vládna nedala toľko novej povinnej administratívy firmám ako dala táto vláda administratívy firmám.

Zdaňovanie právnických osôb

 • Pre účely oslobodenia zisku právnickej osoby z predaja cenných papierov sa upresňuje, že od dane sa oslobodzuje aj príjem z predaja kmeňových akcií a (rôznych typov) akcií jednoduchej spoločnosti na akcie;

 • Zvyšuje sa tzv. Superodpočet nákladov na výšku vývoj s hodnoty 100% až na 200% hodnoty oprávnených nákladov, pričom už za rok 2019 bude možné uplatniť 150% superodpočet;

 • Upravuje sa rozsah nákladov daňovníka, ktorých daňová uznateľnosť je podmienená zaplatením; rozširuje sa o služby týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikového riadenia; Vypustili sa výdavky na získanie noriem a certifikátov;

 • Implementujú sa ustanovenia Smernice ATAD 2 o zamedzení hybridných nesúladov;

 • Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky budú u dlžníka (opäť) považované za daňový výdavok, avšak až po ich zaplatení;

 • Pozitívne sa menia pravidlá pre uplatňovanie daňovej straty; Daňovník bude môcť daňovú stratu odpočítať počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje za zdaňovacím obdobím, v ktorom bola táto daňová strata vyčíslená. Ruší sa teda rovnomerný štvrtinový odpočet daňovej straty. Pozor, tieto nové pravidlá sa uplatnia na straty vykázané za zdaňovacie obdobie 2020 a neskôr.

 • Aj pri právnických osobách sa zvyšuje hranica základu dane, pri ktorom je daňovník povinný platiť preddavky na daň, zo sumy dane 2 500 eur na 5 000 eur.

Komentár Contax

Pozitívne je potrebné hodnotiť najmä zmeny, ktoré sa týkajú uplatňovania daňových strát, ktoré sú v súčasnosti veľmi prísne. Rovnako podpora výskumu a vývoja – pri výške 200% je zrejme povinnosťou každého finančného a technického manažéra zamyslieť sa nad potenciálnym projektom výskumu a vývoja. V budúcnosti sa téme superodpočtu povenujeme trošku detailnejšie, pretože ide o veľmi zaujímavú možnosť daňovej optimalizácie, no legislatíva je napísaná trochu nezrozumiteľne.

Spoločné ustanovenia

 • Do zákona sa dostáva pojem “Mikrodaňovník”, ktorým bude fyzická alebo právnická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne vo výške 49 790 eur (limit pre registráciu na DPH) ročne. Výnimkou bude daňovník, ktorý je závislou osobou pre účely dane z príjmov. Mikrodaňovník bude mať možnosť uplatniť si odpisy majetku ľubovoľne počas doby jeho odpisovania; Rovnako bude mať voľnosť pri uplatňovaní daňovej straty a tvorbe daňovo uznateľnej opravnej položky na nepremlčané pohľadávky;

 • Do zákona sa zavádza odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, ktorá sa bude uplatňovať na automobily s palivom/zdrojom energie so skratkou BEV alebo PHEV, t.j. elektrické a hybridné autá.

Komentár Contax

Konečne reálna snaha a podporu malého a stredného podnikania, tak počkajme ako to dopadne v praxi...

Posledné novinky
Archív
bottom of page