top of page

Novinky v zákone o dani z príjmov od januára 2024

Júnová schôdza Národnej rady priniesla smršť poslaneckých návrhov, ktorých časť sa týkala aj dane z príjmov. Vo finále, prijaté zmeny sa týkajú najmä (1) CFC pravidiel pre fyzické osoby, (2) transakcií s virtuálnymi menami, (3) zamestnaneckých akciových a opčných plánov, (4) predaja obchodných podielov fyzickými osobami a (5) transformácii obchodných spoločností.


Virtuálne meny

Pojem “virtuálna mena” a základné pravidlá zdaňovania sa do daňových predpisov dostali pomerne nedávno. Štandardne mal tento príjem rovnaký daňový režim ako iné príjmy podľa §8 a zároveň bol predmetom zdravotného poistenia. Keďže virtuálna mena môže byť zároveň vnímaná ako uchovávateľ hodnôt (t.j. investičný nástroj) aj transakčný prostriedok, mal tento príjem určité špecifiká. Čo sa zásadne mení od roku 2024:

 • Sadzba dane pre fyzickú osobu, ktorá virtuálnu menu bude držať viac ako 12 mesiacov sa zníži na 7%;

 • Príjem predaja virtuálnej meny nebude predmetom zdravotného poistenia;

 • Výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu (okrem ”stablecoinu”) nebude predmetom dane;

 • Výmena virtuálnej meny za tovar alebo službu v rozsahu 2 400 eur ročne bude predstavovať príjem oslobodený od dane.

 • Definujú a spresňujú sa pojmy “virtuálna mena”, ”stablecoin”, “predaj virtuálnej meny”, a “staking.”

Náš názor
 • Oceňujeme spresnenie tejto legislatívy a čiastočné zachytenie technologického vývoja (napr. tzv. ”stakingu”). Takisto oceňujeme kvalitné technické spracovanie tejto časti novely (čo už úplne neplatí o zostávajúcich prijatých zmenách).

 • V kontexte nových pravidiel DAC8, kedy budú transakcie s virtuálnymi menami reportované finančným inštitúciám sa výrazne zvýši detekčné riziko osôb, ktoré tieto príjmy doteraz daňovému úradu nepriznávali. Takže novela prichádza v dobrom čase...

 • ALE vnímame ako nesystémové a nekoncepčné, aby mali virtuálne meny výhodnejší daňovo-odvodový režim ako akcie alebo nehnuteľnosti, prípade iné typy príjmov podľa §8. Najmä oslobodenie od zdravotného poistenia. Zároveň legislatívny proces neposkytuje priestor pre vysvetlenie zámeru zákonodarcu. Vítame najmä rozšírenie kategórie investičných nástrojov, ktoré sú oslobodené od zaťaženia zdravotným poistením a budeme pozorne sledovať, či dôjde aj ďalšiemu rozšíreniu tohoto oslobodenia v prípade príjmov z predaja cenných papierov, nehnuteľností iné typy príjmov podľa §8. Z pohľadu samotného daňového režimu to skôr vyzerá na účelovú výnimku, ktorá neštandardne zvýhodňuje určitý, vysoko rizikový, typ investícií.

Cenné papiere

 • Od dane (a zdravotného poistenia) zostáva oslobodený príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu po jednom roku od ich nadobudnutia.

 • K tomuto sa pridáva oslobodenie iných cenných papierov (s niektorými špecifickými výnimkami, ako sú šeky, zmenky a ďalšie špecifické typy CP) a podielových listov, a to po troch rokoch od ich nadobudnutia. V oboch prípadoch platí, že musí ísť o cenné papiere, ktoré neboli v obchodnom majetku fyzickej osoby.

 • Iná novela zároveň zadefinovala daňové oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu fyzickej osoby, ku ktorému dôjde po 3 rokoch od nadobudnutia obchodného podielu. Týka sa to však len obchodných podielov nadobudnutých po 1.1.2024.

Náš názor

Samotné oslobodenie podielových listov po 3 rokoch vnímame ako rozumné vývojové štádium slovenskej daňovej legislatívy. Ide o prísne regulované investičné nástroje, ktoré sú pod dohľadom centrálnych bánk, čím sú vhodným a bezpečným investičným nástrojom (ak má daňová politika mať nejakú víziu a stratégiu, napríklad motivovať ľudí na vlastné dôchodkové sporenie).


Avšak oslobodenie akéhokoľvek cenného papiera, bez ohľadu na jeho kvalitu a emitenta, je z nášho pohľadu, diplomaticky povedané, rizikové. Uvidíme, či sa týmto neotvára priestor pre rôzne daňové špekulácie, ktoré vyvolajú rozruch, pozornosť a možno aj opätovnú reakciu v podobe rôznych dodatočných podmienok, či obmedzení.


Príjem zamestnancov a tzv. kontraktorov v podobe akcií alebo obchodného podielu

Novela upravuje daňový režim nepeňažného plnenia zamestnancov poskytnutého v podobe zamestnaneckých akcií alebo obchodného podielu, v prípade ak zamestnávateľ nevyplácal dividendy a ide o cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.


Zjednodušene ide väčšinou o príjem zamestnancov start-upov vo forme akcií alebo obchodných podielov v rámci zamestnaneckých akciových alebo opčných plánov. Okrem zamestnancov sa toto oslobodenie bude aplikovať aj na kontraktorov predmetnej spoločnosti.


Náš názor

Zamestnanecké akciové alebo opčné plány sú moderný odmeňovací nástroj a predpokladáme, že ich počet bude rýchlo rásť. Motivujú zamestnancov podieľať sa na úspechu firmy a zároveň riešia problémy so zabezpečením zdrojov na odmeňovanie. Podpora start-upov a zamestnaneckých plánov strategicky prispieva k rozvoju výskumu a vývoja a modernizácii ekonomiky.


Základným problémom pri tých plánoch bolo doteraz práve ocenenie príjmu akcií/podielov nadobúdaných zamestnancom, čo bolo výrazne limitujúcim faktorom ich rozvoja. Takže posun zdanenia tohto príjmu až na moment predaja cenného papiera alebo obchodného podielu bude zrejmé pozitívny kompromis pre zamestnávateľov, zamestnancov aj štát.


Zároveň je možné tieto zamestnanecké opčné a akciové plány kombinovať s oslobodením cenných papierov po 3 rokoch držby; To však neplatí pre obchodné podiely v rámci zamestnaneckých plánov. Čo je dosť nesystémové. Vo všeobecnosti sa tieto zmeny zdajú byť veľmi výhodné v prospech zamestnancov. Takže určite možnosť na zamyslenie, pre všetky spoločnosti spĺňajúce podmienky ako si vytvoriť takýto motivačno-odmeňovací plán.


A možno to bude nakoniec v praxi úplne inak... Novela totiž predpokladá, že zamestnanec dostane akcie alebo obchodný podiel spoločnosti, pre ktorú pracuje. V praxi však nastavenia väčšiny zamestnaneckých plánov nezakladajú pre zamestnancov nárok na akcie/podiely zamestnávateľa, ale v inej spoločnosti, ktorá má podiel na majetku zamestnávateľa. Asi bude nutné počkať na metodický výklad.

Kým pri zamestnancoch považujeme úpravu zamestnaneckých plánov za pozitívnu zmenu, v prípade tzv. kontraktorov je novela minimálne diskutabilná. Ak chce štát povedať, že akceptuje zmluvnú voľnosť zúčastnených strán, možno aj na úrovni tzv. Švarc systému, nech vytvorí podmienky pre všeobecnú aplikáciu... Nejeden (napr. zamestnanec, zástupca odborov a pod.) by sa rád opýtal prečo takéto nastavenie kontraktorov ešte viac aj daňovo zvýhodňovať.


CFC pravidlá

Pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby (zdanenie ziskov off-shore spoločností na úrovni akcionára – fyzickej osoby – SK daňového rezidenta) sa novelou rušia s účinnosťou od 1. augusta 2023. Novela je retroaktívna v prospech daňovníka, t.j. ak už došlo k uhradeniu “CFC” dane za rok 2022, táto časť uhradenej dane sa bude považovať za preplatok na dani.


Náš názor

Dobrý úmysel neospravedlňuje zlú legislatívu. A to je možno škoda. CFC pravidlá majú svoje miesto v legislatíve a tieto pravidlá zaviedli aj iné krajiny. Ale prílišný a premotivovaný hon na čarodejnice/oligarchov (aplikácia už pri podiele 10%, „trestná“ sadzba vo výške 25%, atď.) v tomto prípade narobil slovenskej ekonomike viac škody ako úžitku. Až tak, že namiesto opravy príliš reštriktívnej legislatívy bolo nakoniec lepšie pristúpiť k jej zrušeniu skôr akoby došlo k prehraným súdnym sporom.


Premeny obchodných spoločností

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev zabezpečuje transpozíciu európskych právnych noriem v oblasti cezhraničných premien, zlúčení, splynutí a rozdelení. O právnych implikáciách tohto zákona budeme informovať samostatne. V oblasti dane z príjmov novela reflektuje zmeny terminológie a dopĺňa ustanovenia upravujúce odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách a reálnych hodnotách.

Comments


Posledné novinky
Archív
bottom of page