top of page

Programové vyhlásenie vlády 2024-2028

Programové vyhlásenie vlády bolo schválené! (“PV”). Hoc je PV, zo svojej podstaty, všeobecné, indikuje, čo môžeme počas najbližších 4 rokov očakávať v oblasti daní a odvodov.


Základná filozofia je prinajmenšom porovnateľná s PV z roku 2021 – a síce zmena pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce, pričom bude reflektované vyššie zdanenie negatívnych externalít.


Iným relevantným a zároveň všeobecným bodom je presadzovanie osobitných finančných nástrojov, ktoré budú reflektovať mimoriadne zisky a „nadzisky“ sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb – zrejme tu spadne aj pripravovaný bankový odvod, prípadne sa otvára priestor pre iné sektorové dane.


Uvedené návrhy sú skôr politické a definované všeobecne. V iných bodoch v oblasti daní je už PV konkrétnejšie:


Daň z príjmov PO

 • Stimulácia súkromných investícií formou rozšírenia možností zrýchleného odpisovania hmotného a nehmotného majetku,

 • Rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty,

 • Posilnenie investícií podnikov do výskumu, vývoja a inovácií daňovými úľavami.

 • Vytvorenie podmienok pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných firmách (snáď aj v kontexte daní)

Zrejme nikto nebude proti ak sa tieto zmeny zrealizujú... V týchto častiach je, podľa nášho názoru, Programové vyhlásenie celkom konkrétne a aj propodnikateľské.


Daň z príjmov FO

 • Zavedenie vyššej progresivity úpravou pásiem základu dane bez negatívneho dopadu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálne spravodlivejšie nastaví daňový bonus na dieťa.

 • Úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov.

Prvý bod vnímame ako politické rozhodnutie; len poznamenávame, že progresia zdanenia fyzických osôb by mala vyplývať z úpravy jednotlivých príjmových pásiem a nie zvyšovaním sadzieb (rovnako ako sa to od roku 2024 udeje napríklad v českej legislatíve).


Úprava paušálnych výdavkov podnikateľov - FO; vyššie alebo nižšie? Máme to čítať spolu s bodmi PV – obmedzenie práce v neštandardných časoch a poškodzujúcich formách, vrátane tzv. nedobrovoľných živností a „jednoosobových“ firiem“ a “zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov?


Nepriame dane


V oblasti nepriamych daní sa plánuje taktiež viacero zmien

 • Úprava (zvýšenie?) limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa DPH

 • Zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska.

 • Zvyšovanie daní z tabaku a liehu

 • Zváženie zavedenia dane zo sladených nápojov,

 • Zvýšenie významu environmentálneho zdaňovania - pôjde o ďalšie daňové zvýhodnenia pre elektromobilitu a zelenú ekonomiku?

Správa daní


V tejto oblasti PV obsahuje tradičné „evergreeny“, v podaní:

 • UNITAS, tj jednotný výber daní a odvodov;

 • Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia

Nasleduje kapitola o zjednodušovaní administratívy a procesov:

 • Posilnenie pro-klientského prístupu zjednodušením správy daní a odvodov, napríklad rozšírením portfólia predvyplnených daňových priznaní a znížením času potrebného na splnenie daňových a odvodových povinností.

 • Podpora vydávania záväzných stanovísk Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

A povinný boj proti daňovým únikom:


 • Snaha zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu a online oznamovanie údajov z nej finančnej správe (tu taktiež je nutné koordinovať legislatívu na úrovni EÚ);

 • Eliminácia legislatívnych medzier umožňujúcich agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky

 • Opatrenia s cieľom dosiahnuť minimalizáciu počtu a objemu daňových únikov a zníženie daňovej medzery využitím aj represívnych opatrení, avšak v čo najväčšej miere uplatňovať aj preventívne nástroje

Majetkové dane


 • Zvýšenie zdanenia nehnuteľnosti reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pričom vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu.

V tomto je PV konzistentné s minulou vládou, ktorá plánovala daňové zaťaženie nehnuteľností na báze ich hodnoty a využívania.


Internetové platformy


PV obsahuje aj špecifické ustanovenia pre tento sektor ekonomiky - zahraničné platformy a obdobné firmy s pracujúcimi vo forme obchodnoprávnych zmlúv budú podliehať zvýšenej kontrole dodržiavania pracovnoprávnych a súvisiacich noriem. Zároveň by sa malo pripraviť riešenie pre efektívnejší systém zdieľania dát pri ubytovacích službách a efektívnejší výber priamych a nepriamych z týchto príjmov.


Záver


Možno rovnako dôležité ako to, čo je v PV je aj to, čo v PV nie je. Takže zatiaľ by sme nemali očakávať plošné zvyšovanie daňových sadzieb v oblasti dane z príjmov ani DPH (okrem bankovej dane/odvodu, prípadne sektorových daní), ani znovuzavedenie dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, dane z darovania a z dedičstva alebo zmeny v zdaňovaní dividend. Zároveň sa v PV nespomína znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Ani špecifické zmeny v oblasti trestného práva v kontexte daní a odvodov.


V rámci Contax budeme sledovať ako sa tieto návrhy pretavia do reálnej legislatívy a určite Vás o týchto zmenách budeme informovať.

Comments


Posledné novinky
Archív
bottom of page