top of page

Tax Alert: NR SR schválila novelu zákona o dani z príjmov účinnú od januára 2020

V Národnej rade sa tento týždeň začali predvolebné preteky v oblasti zlepšovania zákona o dani z príjmov. Začalo to vládnou novelou zákona o dani z príjmov a pokračovalo 3 poslaneckými novelami.

Ako sa teda pred voľbami patrí, väčšina zmien je pohľadu daňovníkov pozitívna. Aké novinky nás čakajú? Dopĺňame stručný prehľad z minulého tax alertu.

Zdaňovanie fyzických osôb

 • Oslobodenie nepeňažných benefitov zamestnanca do výšky 500 eur ročne v prípade ak sú hradené z nedaňových nákladov zamestnávateľa (snáď aj populárne Cafeteria benefitové schémy budú konečne daňovo efektívne) - pozor toto oslobodenie je účinné až od roku 2022;

 • Oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur mesačne (zjednodušujú sa doterajšie komplikované pravidlá) - pozor toto oslobodenie je účinné až od roku 2021;

 • Oslobodenie pri predaji cenných papierov prijatých na obchodovanie na registrovanom trhu cenných papierov sa sprísňuje a bude sa uplatňovať nie len 12 mesiacov po ich nadobudnutí, ale zároveň aj najskôr 12 mesiacov po ich prijatí na regulovaný trh cenných papierov (predsa len aj nejaké sprísnenie zákona);

 • Upravuje sa (technicky veľmi vágne) lehota na úhradu dane v prípade zahraničných zamestnancov, ktorí sú považovaní za tzv. ekonomických zamestnancov slovenskej spoločnosti;

 • Upravujú sa niektoré technické procesy spojené so mzdovou agendou zamestnancov, napr. nebude potrebné podpisovať každoročne žiadosť o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu;

 • Hranica daňovej povinnosti pre platenie preddavkov fyzickou osobou sa zvyšuje zo sumy dane 2500 eur na sumu 5 000 eur;

 • Fyzické osoby – podnikatelia s ročným obratom do 100 000 eur budú uplatňovať sadzbu dane 15%;

 • Nezdaniteľná časť základu dane stúpne z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Pre rok 2020 to bude znamenať sumu 4 414,20 eura (v roku 2019 to je 3 937,34 eur);

 • Zavedenie (dobrovoľného) príspevku zamestnávateľa na športovú činnosť detí zamestnancov v registrovaných športových kluboch do výšky 55% nákladov, maximálne 275 eur ročne – daňovo a odvodovo oslobodený príjem zamestnanca, daňovo uznateľný náklad zamestnávateľa.

Komentár Contax

Určite tieto zmeny vítame aj keď daňových zvýhodnení pre zamestnancov by mohlo byť aj viac.

Zaujímavosťou je dôvodová správa k oslobodeniu nepeňažných benefitov, podľa ktorej je cieľom oslobodenie odstránenie administratívy napríklad pri zdaniteľných nepeňažných benefitov, ako sú parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie, firemné večierky. Ani my sme doteraz netušili, že teambuildingy predstavujú nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnancov. No a čo sa týka administratívy, žiadna iná vládna nedala toľko novej povinnej administratívy firmám ako dala táto vláda administratívy firmám.

Zdaňovanie právnických osôb

 • Pre účely oslobodenia zisku právnickej osoby z predaja cenných papierov sa upresňuje, že od dane sa oslobodzuje aj príjem z predaja kmeňových akcií a (rôznych typov) akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (dobrá správa pre start-upy);

 • Zvyšuje sa tzv. Superodpočet nákladov na výšku vývoj s hodnoty 100% až na 200% hodnoty oprávnených nákladov, pričom už za rok 2019 bude možné uplatniť 150% superodpočet;

 • Upravuje sa rozsah nákladov daňovníka, ktorých daňová uznateľnosť je podmienená zaplatením; rozširuje sa o služby týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikového riadenia; Vypustili sa výdavky na získanie noriem a certifikátov; zrušil sa 20 % limit na provízie.

 • Implementujú sa ustanovenia Smernice ATAD 2 o zamedzení hybridných nesúladov;

 • Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky budú u dlžníka (opäť) považované za daňový výdavok, avšak až po ich zaplatení;

 • Pozitívne sa menia pravidlá pre uplatňovanie daňovej straty; Daňovník bude môcť daňovú stratu odpočítať počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje za zdaňovacím obdobím, v ktorom bola táto daňová strata vyčíslená, avšak maximálne do výšky 50 % základu dane (50% limit neplatí pre mikrodaňovníkov). Ruší sa teda rovnomerný štvrtinový odpočet daňovej straty. Pozor, tieto nové pravidlá sa uplatnia na straty vykázané za zdaňovacie obdobie 2020 a neskôr.

 • Aj pri právnických osobách sa zvyšuje hranica základu dane, pri ktorom je daňovník povinný platiť preddavky na daň, zo sumy dane 2 500 eur na 5 000 eur.

 • Spresnenie a doplnenie ustanovenia zahrňovaní tzv. zmarenej investície do základu dane. Rozšírenie sa týka nákladov vynaložené na obstarávanie dlhodobého finančného majetku aj v prípade, že nedôjde k úspešnému ukončeniu obstarávania finančného majetku.

 • Zníženie sadzby dane z 21% na 15% pre právnické osoby s ročným obratom do 100 000 eur.

Komentár Contax

Pozitívne je potrebné hodnotiť najmä zmeny, ktoré sa týkajú uplatňovania daňových strát, ktoré sú v súčasnosti veľmi prísne. Škoda však, že nebude možné odpočítať stratu v 100 % výške základu dane. Rovnako podpora výskumu a vývoja – pri výške 200% je zrejme povinnosťou každého finančného a technického manažéra zamyslieť sa nad potenciálnym projektom výskumu a vývoja. V budúcnosti sa téme superodpočtu povenujeme trošku detailnejšie, pretože ide o veľmi zaujímavú možnosť daňovej optimalizácie, no legislatíva je napísaná trochu nezrozumiteľne.

Zníženie sadzby dane na 15 % len pre malé firmy zrejme povzbudí kreativitu daňovníkov a rozbehne zakladanie nových firiem, ktorý bol utlmený vďaka daňovej licencii. Rok 2020 môže byť rekordným čo sa týka počtu novozaložených spoločností.

Ostatné zmeny

 • Do zákona sa s účinnosťou od roku 2021 dostáva pojem “Mikrodaňovník”, ktorým bude fyzická alebo právnická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti maximálne vo výške 49 790 eur (limit pre registráciu na DPH) ročne. Výnimkou bude daňovník, ktorý je závislou osobou pre účely dane z príjmov. Mikrodaňovník bude mať možnosť uplatniť si odpisy majetku ľubovoľne počas doby jeho odpisovania; Rovnako bude mať voľnosť pri uplatňovaní daňovej straty a tvorbe daňovo uznateľnej opravnej položky na nepremlčané pohľadávky;

 • Do zákona sa zavádza odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, ktorá sa bude uplatňovať na automobily s palivom/zdrojom energie so skratkou BEV alebo PHEV, t.j. elektrické a hybridné autá.

Komentár Contax

Konečne reálna snaha a podporu malého a stredného podnikania, tak počkajme ako to dopadne v praxi.

Posledné novinky
Archív
bottom of page